The old legend says that California was originally considered as a paradise island inhabited by Amazons, the queen of which was Califia. The paradise island has turned out to be a peninsula, but California state owes its name to this legend.

*

Stara legenda głosi, iż początkowo Kalifornia uważana była za rajską wyspę zamieszkałą przez Amazonki, których królową była Califia. Rajska wyspa okazała się być półwyspem, jednak cały stan właśnie tej legendzie zawdzięcza swoją nazwę.

I am standing on the shore of the ocean staring at the horizon. On that day, the ocean is mixed with the fog that is hanging over a calm surface of water. The boundary between Pacific and the cloudy sky blurs to form a fairytale landscape. I observe this natural phenomenon and my thoughts move to the sixteenth century and I probably hear waves bouncing around San Salvador * and as if I see from beyond the fog, somewhere in the distance as from behind the horizon a sailing ship appears.

*

Stoję nad brzegiem oceanu wpatrując się w horyzont. Tego dnia ocean miesza się z mgłą jaka unosi się nad spokojną taflą wody. Granica między Pacyfikiem a zachmurzonym niebem zaciera się tworząc iście baśniowy krajobraz. Obserwuję to naturalne zjawisko i myślami przenoszę się do XVI wieku i już chyba słyszę fale obijające się o San Salvador * i już jakby widzę przez mgłę, gdzieś w oddali jak zza horyzontu ukazuje się żaglowiec.

On September 28, 1542, the ship commanded by Portuguese sailor João Rodrigues Cabrillo put to shore. João Rodrigues Cabrillo is therefore the first European to reach the west coast of the United States, thus discovering California.

In memory of this event, a monument of the explorer called the Cabrillo National Monument was built and then enlisted on the National Register of Historic Places.

*

Dokładnie 28 września 1542 roku ten właśnie statek dowodzony przez portugalskiego żeglarza João Rodrigues Cabrillo dobija do brzegu. João Rodrigues Cabrillo jest zatem pierwszym europejczykiem, który dotarł do zachodnich wybrzeży Stanów Zjednoczonych odkrywając w ten sposób Kalifornię.

Na pamiątkę tego wydarzenia postawiono pomnik odkrywcy, a całe miejsce nazwano Cabrillo National Monument, który został wpisany na listę National Register of Historic Places.

There is an Old Point Loma Lighthouse in the Park. A building with a historic lighthouse where people used to live and took care of this important light.

The view from this place is breathtaking. In addition to the endless view of the tranquil ocean, we can see the harbor and the city of San Diego in the distance. In January and February, you can watch whales from here. Sea lions lazily lay along the coast. However, on that day we go to see them a little further along the coast to La Jolla where they have their regular spot.

*

Na terenie Parku znajduje się Old Point Loma Lighthouse. Budynek z historyczną latarnią morską w którym mieszkali ludzie opiekujący się tym jakże odpowiedzialnym światłem.

Punkt widokowy jaki roztacza się z tego miejsca zapiera dech w piersiach. Poza niekończącym się widokiem na ocean spokojny, zobaczymy port i w oddali miasto San Diego. W miesiącach styczeń i luty do nierzadkich widoków należy obserwowanie podpływających wielorybów. Wzdłuż wybrzeża leniwie prężą się lwy morskie, ale my tego dnia aby je zobaczyć pojedziemy nieco dalej wzdłuż wybrzeży do La Jolla gdzie mają swoją stałą miejscówkę.

It starts raining and millions of drops bounce off the ever less calm ocean. I look at the horizon before getting into the car and go to discover more wonderful places of San Diego. Far away in the distance, white huge masts are mixed with the white fog. Far away in the distance, waves are knocking at an the unknown point. Far away in the distance we cane hear the voice – Captain, there is an earth on the horizon! Unknown land!

*

Zaczyna padać deszcz i miliony kropel odbijają się o coraz mniej spokojny ocean. Zanim wsiądę do samochodu i pojedziemy odkrywać kolejne wspaniałe miejsca San Diego jeszcze na moment patrzę na horyzont. Daleko w oddali biel ogromnych masztów miesza się z bielą mgły. Daleko w oddali fale obijają się o nieznany punkt. Daleko gdzieś w oddali słychać głos – Panie Kapitanie ziemia na horyzoncie! Nieznany ląd!

 

*San Salvador – ship commanded by João Rodrigues Cabrillo / statek dowodzony przez João Rodrigues Cabrillo