Polityka Prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu
prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Trio marketing Diana
Wisińska-Dyba , ul. Mickiewicza 37/58, 01-625 Warszawa.

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/
Pana danych osobowych w zakresie działania Trio marketing Diana Wisińska-
Dyba, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan
skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Trio marketing
Diana Wisińska-Dyba za pomocą adresu razemdlapszczol@gmail.com

3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe
na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów
oraz na podstawie udzielonej zgody.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Trio marketing Diana
Wisińska-Dyba;
b) realizacji umów zawartych z kontrahentami Trio marketing Diana Wisińska-
Dyba;
c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane
są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu
określonym w treści zgody.

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: a) podmioty wykonujące
zadania zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa; b) inne podmioty, które na podstawie stosownych
umów podpisanych z przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem
jest Trio marketing Diana Wisińska-Dyba

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny
do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres
oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego
prawa.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/
Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych
danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych
— w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia
zapomnianym), w przypadku gdy: – dane nie są już niezbędne do celów, dla
których dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, – osoba,
której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
– osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych
osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy
prawnej przetwarzania danych, – dane osobowe przetwarzane są niezgodnie
z prawem, – dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się
z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
— w przypadku, gdy: – osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość
danych osobowych, – przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba,
której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich
ograniczenia, – Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów,
ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub
dochodzenia roszczeń, – osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec
przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy
po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych — w przypadku gdy łącznie spełnione
są następujące przesłanki: – przetwarzanie danych odbywa się na podstawie
umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody
wyrażonej przez tą osobę, – przetwarzanie odbywa się w sposób
zautomatyzowany;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych — w przypadku gdy łącznie
spełnione są następujące przesłanki: – zaistnieją przyczyny związane z Pani/
Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie
zadania realizowanego przez Administratora, – przetwarzanie jest niezbędne
do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych
przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji,
w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub
podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony
danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest
dzieckiem.

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się
na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (aft. 6 ust. 1 lit
a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym
momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym
prawem.

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu
w Trio marketing Diana Wisińska-Dyba Pani/Pana danych osobowych,
przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie
zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych
osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji
gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub
zawarta między stronami umowa.

12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany,
nie będą profilowane oraz przekazywane do państw trzecich.