Regulamin sklepu

1. DEFINICJE

Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:
1.1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna
niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność
prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu internetowego.

1.2. Konsument – w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego osoba fizyczna
dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej
działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.3. Operator – przedsiębiorca prowadzący sklep internetowy
www.starawedzarnia.com.pl

1.4. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93
ze zm.).

1.5. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
w ramach sklepu internetowego www.jestemwlesie.pl

1.6. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy Operatora dostępny
pod adresem www.jestemwlesie.pl , za pomocą którego Klient może
w szczególności składać Zamówienia

1.7. Towar – produkty prezentowane w Sklepie internetowym.

1.8. Umowa sprzedaży –
umowa zawarta za pośrednictwem Sklepu internetowego, na mocy
której Operator zobowiązuje się przenieść na Klienta własność rzeczy i wydać
mu rzecz, a Klient zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić Operatorowi cenę.

1.9. Konto – usługa elektroniczna świadczona przez Operatora pozwalająca
na korzystanie z funkcjonalności Sklepu internetowego, polegająca
na gromadzeniu oraz udostępnianiu Klientowi informacji związanych
z Zamówieniem oraz innych danych podanych przez Klienta, oznaczona
indywidualnie loginem i hasłem ustalonym przez Klienta.

1.10. Newsletter – usługa elektroniczna świadczona przez Prowadzącego
za zgodą Klienta, polegająca na przesyłaniu drogą e-mail informacji
handlowych i/lub marketingowych dotyczących produktów własnych
Prowadzącego.

1.11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone na formularzu
udostępnionym na stronie www.jestemwlesie.pl , zmierzające bezpośrednio
do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę
Towaru.

1.12. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r.
o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).

1.13. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204
ze zm.).

1.14. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.).

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupu towarów
w Sklepie internetowym dostępnym pod adresem: www.jestemwlesie.pl

2.2. Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie ustawy o świadczeniu
usług drogą elektroniczną.

2.3. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia
Konta i/lub w celu złożenia przez Klienta Zamówienia oraz realizacji
Zamówienia. Złożenie przez Klienta zamówienia w Sklepie Internetowym jest
równoznaczne z akceptacją zasad wynikających z Regulaminu i zobowiązuje
Klienta do przestrzegania tychże zasad.

2.4. Sklep internetowy, działający pod adresem: www.jestemwlesie.pl ,
prowadzony jest przez Trio marketing Diana Wisińska-Dyba, posiadający adres:
ul. Mickiewicza 37/58, 01-625 Warszawa, NIP PL 825-190-48-84

2.5. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu
internetowego;
b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu
internetowego;
c) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych
w ramach sklepu Internetowego.

2.6. Klient może uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie
za pośrednictwem strony internetowej www.jestemwlesie.pl oraz pobrać
go i sporządzić jego wydruk.

2.7. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym
zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia
końcowego z dostępem do Internetu.

2.8. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Trio marketing Diana
Wisińska-Dyba zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług
za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat.
W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.9. Informacje dotyczące Towarów podane na stronie internetowej Sklepu,
w szczególności ich opisy, ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy,
w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2.10. Operator oferuje sprzedaż Towarów spożywczych wolnych od wszelkich
wad za pomocą sieci Internet. Bieżąca oferta sklepu internetowego jest
aktualizowana w zakresie nowych pozycji sprzedażowych oraz specyfikacji
sprzedażowych.

2.11. Składanie Zamówień przez Klientów pociąga za sobą obowiązek zapłaty
na rzecz Operatora ceny oraz opłat zgodnie z zasadami określonymi
w niniejszym Regulaminie.

3. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO I SKŁADANIA
ZAMÓWIEŃ

3.1. Zamówienia można składać́ 24 godziny na dobę.

3.2. Zamówienia w sklepie internetowym nie mają ograniczonych ram

czasowych. Złożenie zamówienia jest warunkowane przez odpowiednie
wykonania kolejnych czynności określonych w formie uzupełnienia specyfikacji
formularza zamówienia. Wypełnienie wymaganych wszystkich danych
formularza jest wymagane dla pomyślnej realizacji zamówienia oraz wysyłki
towaru.

3.3. Klient może dokonać zakupu bez rejestracji korzystając z opcji „Zamów
bez rejestracji”.

3.4. Klient może skorzystać z rejestracji tzn. z opcji zapamiętania jego danych
przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym
celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu
do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych
przez Operatora, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia
przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Klient ma w każdej chwili
możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta
w sklepie.

3.5. Warunkiem rejestracji jak i zakupu bez rejestracji jest wyrażenie zgody
na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako
obowiązkowe.

3.6. W myśl przepisów prawa cywilnego dokonane zamówienie ze strony
klienta stanowi ofertę. Sklep internetowy zastrzega sobie możliwość
do odmówienia realizacji zamówienia, w wypadku nie podania precyzyjnych
danych złożonego formularza, podania danych nieprawdziwych
oraz wystąpienia wszelkich braków informacji kluczowych dla pomyślnej
realizacji transakcji i dostawy zakupów. Odmowa realizacji zamówienia
przez sklep będzie przekazywana w formie informacji tekstowej do klienta
na jego adres e-mailowy zgodny z wypełnionym przez niego formularzem.

3.7. Zakres asortymentów umieszczony w sklepie internetowym nie jest
równoznaczny z ich aktualną dostępnością w magazynie oraz konsekwentną
możliwością realizacji zamówienia.

3.8. Umowa sprzedaży zamówionego towaru zostaje zawarta z chwilą
potwierdzenia zamówienia przez sklep internetowy. Każdorazowe złożenie
zamówienia przez klienta w sklepie, potwierdzane jest wiadomością zwrotną
na adres e-mailowy kupującego, zgodny z wypełniony formularzem.

3.9. Ceny poszczególnych produktów umieszonych w sklepie internetowym
www.jestemwlesie.pl są cenami w walucie polskiej (PLN) z wliczonym
podatkiem VAT, stanowiącym ceny brutto.

3.10. Oferta sklepu internetowego składa się z pozycji o wystandaryzowanej
wadze, poszczególne indeksy są przeliczane w formie sztukowej. Klient
ma prawo do rezygnacji z zamówienia w wypadku gdy ostateczny koszyk
zakupowy nie będzie spójny ze złożonym przez niego zamówieniem.

3.11. Cena poszczególnych pozycji zakupowych nie jest ostatecznym kosztem
zakupu, doliczane są dodatkowo koszty dostawy. Cena widniejąca w sklepie
internetowym jest aktualnym stanem w chwili dokonywania zakupów
przez klienta. Sklep na wniosek kupującego wystawia wedle wyboru fakturę
VAT na osobę fizyczną lub firmę. W przypadku faktury VAT na firmę kluczowe
jest podanie danych przez klienta celem wystawienia tego dokumentu.

3.12. W przypadku braków magazynowych poszczególnych pozycji zakupowych
Sklep internetowy jest zobowiązany do poinformowania klienta o zaistniałej
sytuacji niedostępności towarów ujętych w jego koszyku zakupowym,
najpóźniej do 2 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia
przez kupującego. W informacji tej sklep podaje możliwy termin dostępności
danego produktu. Klient w przypadku otrzymania w/w informacji od sklepu,
jest zobowiązany do podjęcia decyzji w ciągu 24 godzin od otrzymania
informacji. Może on odstąpić od dokonania zamówienia lub zmodyfikować
odpowiednio koszyk zakupowy o dostępne pozycje. W przypadku braku
otrzymania przez Sklep w w/ terminie informacji od kupującego sklep
internetowy anuluje całe zamówienie.

3.13. Klient może dokonać zmiany Zamówienia wyłącznie poprzez kontakt
telefoniczny, najpóźniej do godziny 17.00 tego dnia, w którym złożył
Zamówienie.

3.14. Prezentowane zdjęcia produktów w sklepie internetowym nie oddają
rzeczywistego wyglądu danego asortymentu, mogą wystąpić pewne różnice
wizualne.

3.15. Operator może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu
Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości
zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku
naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a) podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne
z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające
prawa osób trzecich,
b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr
osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów
Sklepu internetowego,
c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Trio marketing
Diana Wisińska-Dyba za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami
prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre
imię Trio marketing Diana Wisińska-Dyba

3.16. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu
internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody
Trio marketing Diana Wisińska-Dyba

3.17. Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.

3.18. Klient zobowiązany jest do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy
prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających
dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego
funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania
lub urządzeń,
c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach
Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych
klientów oraz dla Trio marketing Diana Wisińska-Dyba,
e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu
internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami
obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa,
postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci
Internet.

4. WARUNKI DOSTAWY TOWARÓW I PŁATNOŚCI

4.1. Działalność oraz dystrybucja sklepu internetowego jest ograniczona
wyłącznie do obszaru terytorialnego Rzeczpospolitej Polskiej. Warunki
sprzedaży i wysyłki Towaru poza granice kraju wymagają każdorazowo
dodatkowych uzgodnień pomiędzy Klientem, a Sklepem.

4.2. Dostawa Towarów odbywa się na adres wskazany przez Klienta w trakcie
składania Zamówienia.

4.3. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się w wybrany przez Klienta
sposób wysyłki: przesyłką kurierską przedpłaconą, przesyłką kurierską
pobraniową, albo usługą paczkomaty (przedpłata). Koszty dostawy
są każdorazowo wskazywane w czasie składania Zamówienia, ponadto Klient
może zapoznać się z cennikiem w każdej chwili klikając zakładkę „Czas i koszty
dostawy”. Przewoźnik dostarcza Towar Klientowi od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8.00 do 20.00 za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

4.4. W indywidualnych przypadkach koszt dostawy może odbiegać
od szacunkowego kosztu dostawy wskazywanego podczas procesu
Zamówienia, o czym klient będzie poinformowany mailowo lub telefonicznie
przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia.

4.5. Zamówienia wysyłane są do Klienta od poniedziałku do czwartku,
za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. W przypadku płatności w formie
przelewu na rachunek bankowy lub za pośrednictwem karty kredytowej, czas
realizacji Zamówienia liczony jest od dnia roboczego następnego po dniu,
w którym nastąpi autoryzacja płatności, z kolei w przypadku płatności
za pobraniem termin ten jest liczony od dnia roboczego następnego po dniu
zawarcia Umowy sprzedaży, z tym zastrzeżeniem, że Zamówienia złożone
od poniedziałku do czwartku po godzinie 14.00, w piątki, soboty i niedziele
oraz w dni ustawowo wolne od pracy przyjmowane są do realizacji następnego
dnia roboczego.

4.6. W przypadku gdy nie uda się zrealizować dostawy przez wybrany
przez Klienta sposób dostawy, zostanie on o tym poinformowany telefonicznie
lub mailowo przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia.

4.7. Zamówienia realizowane są w ciągu 3 dni roboczych z zachowaniem
wytycznych z pkt. 4.5.

4.8. Czas dostawy zamówienia jest to czas od wydania paczki kurierowi
do pierwszej próby doręczenia paczki na wskazany przez klienta adres lub
do wybranego przez klienta paczkomatu.

4.9. W przypadku, gdy realizacja zamówienia nie jest możliwa w czasie
wskazanym w punkcie 4.7., klient zostanie o tym fakcie poinformowany.

4.10. Klient, w przypadku zamówień przedpłaconych, zostaje zwolniony
z opłat, o których mowa w punkcie 4.3., jeśli wartość jego zamówienia
nieuwzględniająca kosztów wysyłki przekroczy lub będzie równa kwocie 100 zł.

4.11. Za Towar Klient może zapłacić w następujący sposób:
a. przedpłata na konto przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy nr: 72
1140 2004 0000 3102 7825 1957 MBank. W tytule płatności prosimy o podanie
numeru zamówienia, co ułatwi obsłudze Sklepu szybką identyfikację przelewu.
b. przy odbiorze, czyli za tzw. Pobraniem.
c. przelew elektroniczny i płatność kartą płatniczą za pośrednictwem
serwisu PayPro SA – z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327
Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000347935,
numer NIP 7792369887

4.12. Dostępne formy płatności za pomocą kart płatniczych:
Karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* Mastercard
* MasterCard Electronic
* Maestro

4.13. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję
dokonaną przez klienta kartą płatniczą Sklep dokonana zwrotu na rachunek
bankowy przypisany do karty płatniczej klienta.

5. REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW i GWARANCJE

5.1. Trio marketing Diana Wisińska-Dyba jako Operator odpowiada wobec
Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego,
z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym,
w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] – 556[3] i kolejnych Kodeksu
Cywilnego.

5.2. Sklep internetowy www.starawedzarnia.com.pl zobowiązuje się
do dostarczenia kupującym produktów najwyższej jakości pozbawionych
wszelkich wad.

5.3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo,
lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres
razemdlapszczol@gmail.com lub korespondencyjnie na adres: Trio marketing
Diana Wisińska-Dyba , ul. Mickiewicza 37/58, 01-625 Warszawa. Okres
składania reklamacji to najpóźniej 14 dni od otrzymania Towaru.

5.4. Protokół reklamacyjny musi zawierać dane teleadresowe z kontaktem
do klienta, datę nabycia Towaru, kwotę zapłaconą za Towar i sposób płatności,
nr konta bankowego na które mają być zwrócone pieniądze, nr Zamówienia,
opis stwierdzonych wad i datę jej stwierdzenia, dodatkowym uzupełnieniem
mogą być zdjęcia, określenie żądania oraz inne informacje, które Klient uzna
za stosowne. Sklep wymaga kompletności zgłoszenia, i może domagać się
od Klienta uzupełnienia protokołu reklamacyjnego.

5.5. Sklep zaleca, by zgłoszenie reklamacyjne zostało dokonane
wg wytycznych dostępnych w zakładce „Zwroty i reklamacje” znajdującej się
na stronie Sklepu internetowego.

5.6. Sklep może poprosić o zwrot reklamowanego towaru. Reklamowany Towar
należy dostarczyć na koszt Sklepu przesyłką poleconą na adres Trio marketing
Diana Wisińska-Dyba , ul. Mickiewicza 37/58, 01-625 Warszawa.

5.7. Operator informuje Klientów będących Konsumentami o prawie
do sprawdzenia stanu przesyłki w momencie jej odbioru. W przypadku kiedy
Towar albo opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia Operator
proponuje sporządzić w obecności kuriera protokół szkody oraz niezwłocznie
skontaktować się z Operatorem na adres e-mail: dybadiana2@gmail.com,
ewentualnie odmówić odbioru przesyłki. Zaniechanie przez Konsumenta
podjęcia działań, o których mowa w niniejszym ustępie nie wpływa
na odpowiedzialność Operatora z tytułu wady fizycznej Towary zgodnie
z Kodeksem cywilnym.

5.8. Trio marketing Diana Wisińska-Dyba zobowiązuje się do rozpatrzenia
każdej reklamacji w terminie do 14 dni od daty otrzymania protokołu
reklamacyjnego. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza
uznanie jej za uzasadnioną.

5.9. Zwrot pieniężny odbywa się tylko drogą przelewu bankowego. Operator
nie wysyła przekazów ani pobrań. Operator nie odbieramy również pobrań.

5.10. Trio marketing Diana Wisińska-Dyba nie jest producentem wszystkich
towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego
Towaru.

5.11. Reklamacje dotyczące działania serwisu internetowego
www.jestemwlesie.pl w szczególności w zakresie zakładania i korzystania
z Konta lub usługi Newsletter, czy problemów ze składaniem Zamówień Klient
może zgłosić pisemnie na adres e-mail: dybadiana2@gmail.com lub
korespondencyjnie na adres: Trio marketing Diana Wisińska-Dyba , ul.
Mickiewicza 37/58, 01-625 Warszawa. Prowadzący zaleca podanie jak
największej ilości informacji odnoszących się do nieprawidłowości w celu
ułatwienia i przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji. Operator ustosunkuje się
do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania w takiej formie w jakiej
otrzymał pismo, chyba że Klient poda inny sposób.

6. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA
ROSZCZEŃ

6.1. W przypadku nieuznania reklamacji przez Sklep, Klient będący
konsumentem, który nie zgadza się z tą decyzją może zwrócić się o mediację
albo o rozstrzygnięcie sporu do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego
składając stosowny wniosek do właściwego terenowo Wojewódzkiego
Inspektoratu Inspekcji Handlowej /alternatywne metody rozstrzygania sporów,
tzw. ADR/. Sklep informuje, iż Inspekcja jest podmiotem uprawnionym
do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów
konsumenckich w myśl przepisów ustawy z dnia 23 września 2016 r.
o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.,

6.2. Wykaz stałych sądów polubownych, dane kontaktowe oraz inne informacje
dotyczące pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dostępne
są na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
(https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php).

6.3. Sklep informuje ponadto, iż Klient jest uprawniony do skorzystania
z pozasądowej drogi rozstrzygania sporów związanych umową sprzedaży
zawartą przy wykorzystaniu sieci Internet. Spór można oddać
do rozstrzygnięcia za pomocą platformy internetowej dostępnej pod adresem
http://ec.europa.eu/consumers/odr /tzw. Plaforma ODR (Online Dispute
Resolution)/.

7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

7.1. Wyłącznie Klientowi będącemu jednocześnie konsumentem przysługuje
prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek
przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia,
w którym Konsument wszedł w posiadanie Towaru lub, w którym osoba trzecia,
inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie
Towaru.

7.2. W celu skorzystania z przysługującego prawa odstąpienia od umowy
Konsument powinien złożyć Operatorowi oświadczenie o odstąpieniu
od umowy. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy
wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie należy wysłać
na adres e-mail: razemdlapszczol@gmail.com lub korespondencyjnie
na adres: Trio marketing Diana Wisińska-Dyba , ul. Mickiewicza 37/58, 01-625
Warszawa.

7.3. Zwracany Towar należy odsyłać na adres: Trio marketing Diana Wisińska-
Dyba , ul. Mickiewicza 37/58, 01-625 Warszawa. Zwroty przesyłane pod inny
adres nie będą rozpatrywane.

8. SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

8.1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Operator zwraca Klientowi
wszystkie otrzymane od niego płatności, z wyjątkiem kosztów dostarczenia
Towarów, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia,
w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia
od niniejszej umowy. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich
samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej
transakcji, chyba że wyraźnie Klient zgadza się na inne rozwiązanie; w każdym
przypadku Klienta nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności.

8.2. Operator może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania
Towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej/ich odesłania, w zależności
od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Towar należy odesłać lub przekazać
niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient
poinformował o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli
Towar zostanie odesłany przed upływem terminu 14 dni.

8.3. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Klient odpowiada
tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niej
w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech
i funkcjonowania rzeczy.

9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

9.1. Administratorem danych osobowych Klientów przetwarzanych w sklepie
internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu,
a przekazanych Operatorowi dobrowolnie w ramach warunków rejestracji
w sklepie www.jestemwlesie.pl, na poczet składania w nim zamówień jest Trio
marketing Diana Wisińska-Dyba , ul. Mickiewicza 37/58, 01-625 Warszawa,
NIP PL 825-190-48-84

9.2. Dane osobowe Klienta podane w formularzu zamówienia objęte są ochroną
przewidzianą w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych. Składając zamówienie Klient składa oświadczenie wyrażające
zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych. Klient swoje dane podaje
dobrowolnie, są wymagane dla rejestracji w sklepie internetowym
oraz możliwości dokonania zakupów.

9.3. Dane osobowe będą wykorzystywane przez Sklep internetowy wyłącznie
na jego potrzeby, w celu realizacji złożonego zamówienia i komunikacji
z Klientem. Sklep przetwarza dane w celu realizacji zamówień,
m.in. wystawienia faktury VAT oraz prowadzonej sprawozdawczości finansowej.

9.4. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania,
a także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz usunięcia z bazy
danych Sklepu internetowego. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia
danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku
usunięcia konta Klienta. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych
osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec
Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych
osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia
odpowiedzialności Klienta.

9.5. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich
starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub
wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie
znajdują postanowienia przepisów powszechnie obowiązujących,
w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.

10.2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany
Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep. Zamówienia
złożone przed datą wejścia w życie zmian Regulaminu będą realizowane
na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

10.3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.04.2022.