I go to Palm Springs without any plan. Finally without a map. Not only because Redlands to Palm Springs is a straight road – highway 10 – and takes less than an hour, but most of all because I like to visit new places just because I’m just anticipating the excitement of the unknown. Of course, after the last trip to Joshua Tree National Park, I just decided not to take maps with me – why bother, at the end of the day anyway everyone laughs : )

*

Do Palm Springs jadę bez żadnego planu. Wreszcie bez mapy ; ) Nie tylko dlatego, że z Redlands do Palm Springs prowadzi prosta droga 10-tką i trwa niecałą godzinę, ale przede wszystkich dlatego, że bardzo lubię odwiedzać nowe miejsca tak po prostu z rozumianą chyba jedynie przeze mnie ekscytacją nieznanego ; ) Kolejny powód jest oczywiście taki, że po ostatniej wycieczce do Joshua Tree National Park postanowiłam po prostu mapy ze sobą nie brać – po co mi pretensje z których na koniec dnia i tak każdy się śmieje : )

So I am going with my loved ones to spend a lovely day in a new place. There are, however, attractions in this city that I am particularly looking for. We look at the murals, especially the work of FinDac, whose first job I saw in Warsaw ( for more click here: https://www.jestemwlesie.pl/?p=127 ) and Mr. Brainwash, known from the movie “Exit Through the Gift Shop,” was Bankse’s best apprentice, brilliantly taking advantage of his opportunity by listening attentively to his teacher. Banksy does not seem very happy about it, summing up his film saying he’ll never give anyone any advice again. First time I met the work of Thiere Guetta, because this is the real name of Mr. Brainwash in New York City and made a great impression on me. It was a very important trip for me, and when I saw this mural I thought it was true that every decision we make is so simple and with the most important feeling we always choose well. ( for more click here: https://www.jestemwlesie.pl/?p=251 )

On this day in Palm Springs I will see some artwork. The first mural welcomes us right at the entrance to the city, although we could not stop to enjoy. I am happy as a child and I am already happy to be here and just now got here.

*

Jadę zatem z bliskimi mi osobami spędzić uroczy dzień w nowym miejscu. Są jednak w tym mieście atrakcje, których wyjątkowo szukam. Wypatruje murali, a szczególnie prac FinDac, którego pierwszą pracę widziałam w Warszawie <3 ( zdjęcie pracy:  https://www.jestemwlesie.pl/?p=127) oraz Mr. Brainwash, znanego z filmu „Wyjście przez sklep z pamiątkami”, który był najlepszym uczniem samego Banksego, genialnie wykorzystując swoją szansę przez bardzo uważne słuchanie swojego nauczyciela. Banksy nie wydaje się z tego zbytnio zadowolony, podsumowując swój film stwierdzeniem, że już nigdy nie udzieli nikomu żadnych rad ; ) Pierwszy raz spotkałam pracę Thierego Guetta, bo takie jest prawdziwe nazwisko Mr. Brainwash w Nowym Jorku i zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Byłam wtedy w bardzo ważnej dla mnie podróży i gdy zobaczyłam ten mural pomyślałam, że to prawda, że każda dręcząca nas decyzja bywa tak bardzo prosta i kierując się najważniejszym uczuciem zawsze wybieramy dobrze. ( zdjęcie pracy: https://www.jestemwlesie.pl/?p=251)

Tego dnia w Palm Springs zobaczę kilka prac. Pierwsza praca wita nas już przy samym wjeździe do miasta i choć nie udało nam się zatrzymać, abym mogła nacieszyć oczy i zrobić zdjęcie to cieszę się jak dziecko i już jestem zadowolona z pobytu tutaj, a dopiero przekroczyliśmy wjazd ; )

We park our car and start our very long walk through the colorful and very hot Palm Springs. Can this day get any better? I’m out of the car and I do not believe my eyes, I’m just as enchanted. I thought searching for “The Mountain Charmers” would take me more time until my tummy gets tingling with excitement, and here I’m going out and boom! This picture totally mesmerizes me. A beautiful mural created in duo by FinDAC and Amanda Christina. Their work is pushing and definitively makes me feel creepy creeps in spite of the heat.

*

Parkujemy auto i zaczynamy nasz bardzo długi spacer uliczkami kolorowego i bardzo upalnego Palm Springs. Czy ten dzień może być jeszcze lepszy? Wychodzę z samochodu i oczom nie wierzę, staję jak zaczarowana. Myślałam, że szukanie “The Mountain Charmers” zajmie mi więcej czasu, aż w moim brzuchu pojawi się mrowienie z ekscytacji, a tu proszę, wychodzę i bum! Ten obraz totalnie mnie hipnotyzuje. Przepiękny mural stworzony w duecie przez FinDAC i Amandę Christinę. Ich praca powala i definitywnie sprawia, że mimo upału czuję upragnioną gęsią skórkę.

Well Mr. Brainwash it is now time to see you – I think every time you turn into a new alley. Well, this work has decided to be a challenge for me and very well, because it is precisely these emotions accompanying the search I love the most. It is already well into the afternoon and the sun is beginning to spoil us not joking. I do not have the exact address of the mural I’m looking for, but I’m trying to search in google maps, although the area where I’m supposed to be shows us 15 minutes from the destination. We walk along the road with lots of shops, charming restaurants, smiling people and a whole bunch of Hollywood stars – yes, Palm Spring also has its own Walk of Fame : )

*

No dobrze Mr. Brainwash teraz czas na Ciebie pokaż się – myślę za każdym razem skręcając w nową uliczkę. No coż, ta praca postanowiła być dla mnie wyzwaniem i bardzo dobrze, bo właśnie te emocje towarzyszące poszukiwaniom uwielbiam najbardziej. Jest już dobrze po południu i słońce zaczyna nas rozpieszczać nie na żarty. Nie mam dokładnego adresu pracy, której szukam, ale postanawiam wpisać w google map chociaż rejon, w którym podobno się znajduje. Mapa pokazuje 15 minut od celu. Spacerujemy dalej po drodze oglądając całe mnóstwo sklepików, uroczych restauracji, uśmiechniętych ludzi oraz całą masę gwiazd prosto z Hollywood – tak zgadza się, Palm Spring ma także własną Walk of Fame : )

After a few minutes of walking we are at a crossroads where the street with my mural stretches to the left and to the right. Hmm and where to go first? One way I send my husband, and I go in the opposite direction, then my cheerful shouting is all about it : )  I see you!

*

Po kilkunastu minutach spaceru stajemy na rozdrożu dróg, gdzie ulica z moim muralem rozciąga się w lewo i w prawo. Hmm i gdzie tu iść najpierw? W jedną stronę wysyłam męża, a ja udaję się w przeciwnym kierunku, po czym mój radosny okrzyk zwiastuje już wszystko : ) Widzę Cię!

Just how do we get there? We are pondering by watching a huge building tightly enclosed around. The road to the destination leads through Hard Rock Hotel and definitely is the place after a visit I can say – Life is beautiful.

*

Tylko jak by tu się do Ciebie dostać? Zastanawiamy się obserwując wspólnie ogromny budynek szczelnie ogrodzony na około. Droga do celu prowadzi przez Hard Rock Hotel i zdecydowanie jest to miejsce po wizycie w którym mogę powiedzieć – Life is beautiful  : )

Finally, there is Mr. Hitchcock <3  /  Wreszcie jest Pan Hitchcock <3

It was a beautiful day. With a huge smile on my face, I leave the city when my husband drives into the parking lot at the exit and I hear only “fly, enjoy the view and take a picture” ; ) Well I’m flying – thank you!

*

To był piękny dzień. Z ogromnym uśmiechem na twarzy opuszczam miasto, gdy mój mąż zjeżdża na parking przy samym wyjeździe i słyszę tylko “leć, naciesz oczy i zrób zdjęcie” ; ) No to lecę – dziękuję!

James Haunt and ZES