The desert is a fascinating place on earth. The place is still mysterious, magical. Such unbearable opposition. It rules its own laws. It is full of contrasts and transformations. The place has so many shortcomings, yet very self-sufficient. It has so many forms and sometimes it can work out a compromise. Sometimes absolutely cruel when we do not respect its power. It can also show its unique beauty as a canvas for so many artists.

*

Pustynia jest fascynującym miejscem na ziemi. Miejscem wciąż tajemniczym, magicznym. Tak bardzo nie znoszącym sprzeciwu. Rządzi się własnymi prawami. Jest pełna kontrastów i przemian. Miejscem tak wielu niedostatków, a zarazem tak bardzo samowystarczalnym. Ma tak wiele odsłon. Czasem bezwględnie okrutna gdy nie szanujemy jej potęgi. Potrafi też ukazać swoje wyjątkowe piękno będąc płótnem dla tak wielu artystów.

DOUG AITKEN – “MIRAGE”

The Desert X project is a continuation of the work of many artists who have come to appreciate the beauty of the desert. The project is all the more close to me, because I love art that goes beyond the museums. Art acting outside the institutional walls of museums, I have the opportunity to see with my own eyes. The Coachella Valley and surrounding area through this project provide an exciting opportunity to explore the connections of many important aspects, both natural and social, architectural, historical and economic.

*

Projekt Desert X jest kontynuacją prac wielu artystów mierzących się z pięknem pustyni. Projekt tym bardziej mi bliski, gdyż uwielbiam sztukę, która wychodzi poza muzea. Jak zatem zachowuje się sztuka działająca poza instytucjonalnymi ścianami muzeów mam okazję zobaczyć na własne oczy. Coachella Valley oraz otaczające ją okolice poprzez ten projekt tworzą ekscytującą możliwość do eksplorowania połączeń wielu ważnych aspektów, zarówno naturalnych, jak i społecznych, architektonicznych, historycznych i ekonomicznych.

PHILLIP K SMITH III – “The Circle of Land and Sky”

Desert X is a dozen or so artists whose works have been scattered across the desert, together creating a whole of each of these aspects, and much, much more. The variety of works combined with the beauty of the surrounding wilderness is yet another paradox that proves how desolate it is despite its great inhospitality of life and it is willing to accept completely new forms.

*

Desert X to kilkunastu artystów, których prace zostały rozrzucone po pustyni tworząc wspólnie całość poruszającą osobno każdy z wymienionych aspektów i wiele, wiele innych. Różnorodność prac w połączeniu z pięknem otaczającej dzikiej pustyni to kolejny paradoks udowadniający jak bardzo pustynia mimo swojej dużej niegościnności w stosunku do życia potrafi i robi to chętnie przyjmować zupełnie nowe formy.

CLAUDIA COMTE – “Curves and Zigzags”

Today I was able to find works by four artists, which I consider to be a good result, because in many cases the locations of work are described as “Somewhere nowhere” or “Everywhere and nowhere” : ) This idea interests me even more, because it is not what we are looking for longer and to search for this we devote our energy, is not it worth our efforts?  I love art. For a new look, freshness, crossing the borders, and sometimes getting into the vision of some artists I grew up with age and then discovering them again in my own way.

*

Dzisiejszego dnia udało mi się odszukać prace czterech artystów, co uważam za i tak dobry wynik, gdyż w wielu przypadkach lokalizacje prac opisane są jako „Somewhere nowhere” lub „ Everywhere and nowhere”  : ) Ta idea kręci mnie jeszcze bardziej, bo czy nie to czego szukamy dłużej i na szukanie tego czegoś poświęcamy swoją energię, nie jest najbardziej warte naszych wysiłków? ; )  Za to kocham sztukę. Za nowe spojrzenie, świeżość, przekraczanie granic i za to, że czasem do wizji niektórych artystów dorastam z wiekiem i wtedy odkrywam je na nowo, po swojemu.

ARMANDO LERMA – “LA FIESTA EN EL DESIERTO”